Forza Bajen – Madonna stöttar (indirekt) Hammarby

Beautiful Luka! The Warm Heart of Malawi! #livingforlove

Una foto pubblicata da Madonna (@madonna) in data